Ο Οδηγός για να καταλαβαίνετε τα Digital Marketing Agencies: Marketing Ακρωνύμια

Τι είναι τα Marketing Ακρωνύμια και γιατί τα χρησιμοποιούμε;

Ένα ακρωνύμιο μάρκετινγκ είναι απλά μια συντομογραφία για διάφορα είδη εργαλείων, μεθόδων, μετρήσεων και άλλα σχετικά με το μάρκετινγκ. Τα ακρωνύμια μάρκετινγκ μπορούν να βοηθήσουν να γίνει η επικοινωνία πιο γρήγορη, υπό τον όρο ότι όλοι στη συνομιλία κατανοούν τα νοήματα των ακρωνυμίων που χρησιμοποιούνται. Σίγουρα θα βοηθήσουν να κάνουν την επικοινωνία μας πιο ομαλή, αφήστε που μπορείτε να κάνετε και φιγούρα στους φίλους σας 😂

11 Σημαντικά Ακρωνύμια Digital Marketing

ROI: Return on Investment

Αναφέρεται στο πως αξιολογείται η απόδοση μιας επένδυσης σε σχέση με το κόστος της. Υπολογίζεται συνήθως ως το ποσοστό της καθαρής κερδοφορίας που προκύπτει από μια επένδυση, χωρισμένη με το συνολικό ποσό της επένδυσης, και εκφράζεται συνήθως ως ποσοστό ή ως αριθμητική τιμή. ROI Formula: Καθαρό Εισόδημα/Κόστος Επένδυσης X100

ROAS: Return on Advertising Spend

Αναφέρεται στο πως αξιολογείται η απόδοση μιας διαφημιστικής επένδυσης σε σχέση με το ποσό που ξοδεύτηκε για αυτήν. Υπολογίζεται ως τον λόγο των εσόδων που προέκυψαν από μια διαφημιστική εκστρατεία, διαιρούμενων με το ποσό που δαπανήθηκε για τη διαφήμιση, και εκφράζεται συνήθως ως πολλαπλασιαστής (π.χ. ROAS 4:1 σημαίνει ότι για κάθε μονάδα που δαπανήθηκε στη διαφήμιση, προέκυψαν 4 μονάδες εσόδων).
ROAS Formula: Καθαρό Εισόδημα/Κόστος Διαφήμισης X100

CTA: Call to Action

Αναφέρεται σε ένα στοιχείο ή μια φράση σε μια διαφήμιση, ιστοσελίδα ή άλλο μέσο επικοινωνίας, που καλεί τον αποδέκτη να προβεί σε μια συγκεκριμένη ενέργεια. Σκοπός του CTA είναι να ενθαρρύνει τον αποδέκτη να ανταποκριθεί, να κάνει κλικ σε ένα σύνδεσμο, να αγοράσει ένα προϊόν, να εγγραφεί σε μια υπηρεσία κλπ. Ένα καλά σχεδιασμένο CTA μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των μάρκετινγκ εκστρατειών και να οδηγήσει σε μεγαλύτερο αριθμό επιθυμητών ενεργειών από το κοινό.

MQL: Marketing Qualified Lead

Αναφέρεται σε έναν πελάτη που έχει δείξει ενδιαφέρον για την επιχείρησή σας μέσω των μάρκετινγκ ενεργειών σας και έχει πληροί ορισμένα κριτήρια που τον καθιστούν πιθανό να γίνει πελάτης. Οι MQL είναι πιθανοί πελάτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα στο στάδιο της πώλησης. Τονίζεται ότι η κατηγορία των MQL διαφέρει από τους SQL (Sales Qualified Leads), οι οποίοι πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια και θεωρούνται έτοιμοι για την πώληση (δείτε παρακάτω). Ο στόχος της μάρκετινγκ ορολογίας MQL είναι να προσδιορίσει και να εστιάσει την προσοχή σε πελάτες που ενδέχεται να επιδείξουν ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.

CPC: Cost Per Click

Αναφέρεται στο ποσό που πληρώνετε κάθε φορά που κάποιος χρήστης κάνει κλικ σε μια διαφήμιση. Το μέσο κόστος ανά κλικ (Average CPC) υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος της διαφήμισης με τον συνολικό αριθμό των κλικ που λαμβάνετε. Αυτό το μέτρο σας βοηθά να κατανοήσετε το κόστος κάθε κλικ και να αξιολογήσετε την αποδοτικότητα των διαφημίσεών σας.
Avg. CPC Formula: Κόστος Διαφήμισης/Κλικς

CPM: Cost Per Mille

Αναφέρεται στο ποσό που πληρώνετε για κάθε χίλιες φορές που μια διαφήμιση εμφανίζεται στους χρήστες. Το CPM υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος της διαφήμισης με τον αριθμό των χιλιάδων εμφανίσεων της διαφήμισης. Αυτό το μέτρο σας βοηθά να κατανοήσετε το κόστος ανά χίλιες εμφανίσεις και να συγκρίνετε την αποδοτικότητα διαφημίσεών σας σε διάφορες πλατφόρμες ή μεθόδους.
CPM Formula: Συνολικό Κόστος / Εμφανίσεις x1000

CPA: Cost Per Acquisition

Αναφέρεται στο ποσό που πληρώνετε για να αποκτήσετε μια νέα πελατεία ή μια επιθυμητή ενέργεια από έναν χρήστη, όπως μια αγορά προϊόντος ή μια εγγραφή σε μια υπηρεσία. Το CPA υπολογίζεται διαιρώντας το συνολικό κόστος της διαφήμισης με τον αριθμό των αποκτήσεων ή επιθυμητών ενεργειών που έχουν πραγματοποιηθεί. Αυτό το μέτρο σας βοηθά να αξιολογήσετε την αποδοτικότητα των μάρκετινγκ εκστρατειών σας όσον αφορά την απόκτηση νέων πελατών ή την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών.
Avg. CPA Formula: Συνολικό Κόστος / Αριθμός Conversions-Μετατροπών

CRO: Conversion Rate Optimization

Αναφέρεται στη διαδικασία βελτίωσης του ποσοστού μετατροπής σε μια ιστοσελίδα, εφαρμογή ή άλλο μέσο, με στόχο να αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών που πραγματοποιούν επιθυμητές ενέργειες, όπως αγορές, εγγραφές, λήψη πληροφοριών κλπ. Η CRO συμπεριλαμβάνει την ανάλυση των δεδομένων, την δοκιμή διάφορων μεταβολών και βελτιώσεων, καθώς και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για να δημιουργηθεί μια εμπειρία που ενθαρρύνει τους χρήστες να προβούν σε μετατροπές. Ο στόχος της CRO είναι να αυξήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα μιας ιστοσελίδας ή μιας διαδικτυακής παρουσίας.

SQL: Sales Qualified Lead

Αναφέρεται σε έναν πιθανό πελάτη που έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μιας εταιρείας και πληροί τα κριτήρια για να θεωρηθεί έτοιμος για την πώληση. Οι SQLs συνήθως προέρχονται από διαδικτυακές φόρμες, εγγραφές σε ενημερωτικά δελτία ή τηλεφωνικές επικοινωνίες. Το τμήμα πωλήσεων επιβεβαιώνει την πιστοποίηση ενός πελάτη ως SQL, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια που ορίζει η εταιρεία.

KPI: Key Performance Indicator

Αναφέρεται σε μία ένδειξη που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση και την αξιολόγηση της επίτευξης στόχων και της απόδοσης ενός έργου, μιας επιχείρησης ή μιας μάρκετινγκ εκστρατείας. Τα KPIs είναι συγκεκριμένοι δείκτες που μετρούν κρίσιμα στοιχεία της απόδοσης, όπως οι πωλήσεις, ο αριθμός των πελατών, οι εγγραφές, οι μετατροπές κλπ. Τα KPIs είναι σημαντικά για την παρακολούθηση της προόδου, τη λήψη αποφάσεων και την αναγνώριση περιοχών που απαιτούν βελτίωση. Με την κατάλληλη επιλογή και παρακολούθηση των KPIs, μπορεί να επιτευχθεί η βελτίωση της απόδοσης και η εκπλήρωση των στρατηγικών στόχων.

rewize Blog

Διαβάστε παραπάνω για marketing, e-commerce και tools που θα σας βοηθήσουν να αναπτύξετε την επιχείρηση σας

Let's Talk